Erstatningsrett Privat

Har du vært utsatt for en skade?

I mange av livets situasjoner kan det oppstå utfordringer for deg som privatperson hvis du er blitt påført en skade og/eller et tap som kun kan gjenopprettes ved at den eller de som har påført deg en skade eller et tap erstatter det tapet du er blitt påført.

 

Det kan enten være snakk om en materiell skade, som når bilen din blir påkjørt og påført en skade, eller også en personskade der du som fører eller passasjer i en bil blir påført en skade av medisinsk art.

 

I bilskadetilfellene snakker vi om at det foreligger et «objektivt ansvar», i andre skadetilfeller stilles det krav til at skadevolderen har opptrådt på en slik måte at hans eller hennes handling utløser et erstatningsansvar.

 

I tillegg må det også kunne påvises at den skade du har blitt påført har ledet til et økonomisk tap for deg, og det må være en sammenheng mellom den skadevoldende handling og det økonomiske tap du har blitt påført.

 

Grovt sett kan man si at det er tre forskjellige grunnvilkår som må være innfridd for at du kan kreve og få erstattet en skade som er påført deg: Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, det må foreligge et økonomisk tap og det må foreligge en årsakssammenheng mellom den skade du er påført og det økonomiske tap du er blitt påført.

 

Når en slik skade først er en realitet er det ofte slik at du eller dine er på det mest sårbare; Du har kanskje blitt påført en nakkeskade eller en annen alvorlig skade som gjør at du trenger all den hjelp du kan få for å fremme ditt erstatningskrav og for å være din talsmann overfor skadevolder som ofte vil være representert ved et forsikringsselskap med alle de ressurser som du absolutt ikke har når skaden har rammet deg. Da kan gode råd være dyre, mens unnlatelsen av å søke råd kan bli vesentlig mye dyrere.

 

I de fleste tilfeller er det imidlertid forsikringsordninger som dekker inntil 80 % av dine advokatutgifter eller, for eksempel i bilansvarssakene er det normalt slik at forsikringsselskapene dekker rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand.

 

Også foreldelsesregler og passivitetsregler er utfordringer som du lett vil bli stående uforberedt overfor, og som det vil være lurt å ta grep for å hindre at inntrer.

 

Advokat Holthe har lang erfaring med personskadeerstatning og med andre typer erstatningssaker, så ta kontakt før det kanskje er for sent!

Trenger du advokat?

Det er gratis å ta kontakt med oss.