Ugyldig testamente

Flere testamenter ble kjent ugyldige av Oslo Byfogdembede. Dels ble testamentene satt til side som følge av testators mentale helse, jf arveloven § 62, og dels ble testamentene satt til side på grunn av «misleg påverknad» fra den av arvingene som var tilgodesett i det testamentet som ble satt til side, jf arveloven § 63.

 

Dommen viser at rettsordenen setter klare grenser for hva som kan aksepteres av påvirkning av testator før et testament blir satt til side som ugyldig. Eller som det ble uttrykt i anglo-amerikansk rett allerede i 1868 (Hall v Hall): «The testator may be led, but not driven».