Rettsavgjørelser

Les om ulike rettsaker vi har ført. Last ned rettsavgjørelser med mer.


Ugyldig testamente

Flere testamenter ble kjent ugyldige av Oslo Byfogdembede. Dommen viser at rettsordenen setter klare grenser for hva som kan aksepteres av påvirkning av testator.

Les mer >>

Ugyldig testamente – Lagmannsretten

Testament ble kjent ugyldig etter arveloven paragraf 62 fordi testator ikke var testasjonsfør.

Les mer >>